Pobierz Atlas dla kultury
Pobierz Atlas dla kultury

Czym jest
kultura online?

Trudno mówić o narodzinach kultury online w roku 2020, bo ta w różnych odsłonach i wariantach istnieje tak długo jak sam internet. Świat gier, blogosfera, media społecznościowe, czy fenomen platform streamingowych wydawały się jednak istnieć niejako równolegle do tradycyjnych form uczestnictwa w kulturze. Na łamach „Atlasu...” kultura online rozumiana jest szeroko, czyli jako całokształt praktyk tworzenia, upowszechniania i komunikacji kultury w Internecie, w tym np. działalność artystyczna, edukacyjna, animacyjna i wydawnicza. Obecność w sieci może być z jednej strony przetrwalnikiem na czasy pandemii, a z drugiej – miejscem tworzenia wirtualnej wspólnoty. Migracja kultury do sieci ma wpływ nie tylko na warunki powstawania i odbioru kultury, ale także na jej treść. Wkroczenie do świata online to także impuls do powstania nowych dziedzin sztuki oraz kreacji nowej estetyki. Nie sposób myśleć o kulturze online w oderwaniu od jej odbiorców. Nowe środki przekazu umożliwiają potencjalnie dotarcie do większej i bardziej różnorodnej publiczności, bo wirtualne sale kinowe lub klubowe (przynajmniej teoretycznie) nie mają ograniczeń pojemności.

 • Kultura online pozwala wyjść poza lokalność i docierać do globalnych odbiorców z całego świata, choć w praktyce często docieramy do odbiorców ponadlokalnych, czyli różnorodnych grup zainteresowań rozsianych w kraju lub na świecie.
 • Tworzenie kultury w sieci to także potencjalnie szansa na otwarcie się na różnorodną publiczność, w tym także włączenie osób potencjalnie wykluczonych, na przykład z niepełnosprawnościami. Zadbaj, by kreowane treści spełniały wymogi dostępności cyfrowej. Więcej o kulturze dostępnej przeczytasz w Atlas dla kultury. Jak udostępniać wydarzenia kulturalne osobom z niepełnosprawnościami oraz w rozdziale Narzędzia.
 • Działania w sieci mogą stanowić nowe pole współpracy z twórcami oraz zdecydowanie skracają dystans na linii artysta-publiczność. Popularnym rozwiązaniem jest przygotowywanie autorskich zapowiedzi pokazów filmowych, spektakli teatralnych, czy przygotowywanie wirtualnych sesji Q&A, odbywających się na żywo z udziałem publiczności/nagranych z wyprzedzeniem.
 • Transmitowanie treści kultury do sieci stwarza możliwość ich rejestracji, a zatem potencjalnie istnieje opcja ich ponownego odtworzenia przez odbiorców w innym terminie lub archiwizacji wartościowych treści – budowania cyfrowej kolekcji. Rejestracje spektakli można ponownie udostępnić także na portalach publicznych z zasobami kultury takimi jak np. Ninateka. Publikując dzieło, które może składać się z utworów innych artystów, pamiętaj o pozyskaniu odpowiednich licencji od twórców zaangażowanych w przedsięwzięcie.
 • Kultura online to także nowe profesje w dziedzinie kultury oraz konieczność przekwalifikowywania się i szkolenia kadr kultury. Śledź informacje o darmowych szkoleniach: Kultura Online, Kadry Kultury, Szkolenia i wydarzenia dla NGO, Baza szkoleń WRK.
 • W przypadku projektów międzynarodowych, realizacja działań w sieci jest także szansą na zmniejszenie emisji CO2 i tworzenie kultury bardziej ekologicznej. Brak konieczności podróżowania samolotem w celu wzięcia udziału w festiwalu lub konferencji znacząco zmniejsza jego ślad węglowy. Z kolei udział w wydarzeniach zorientowanych lokalnie w formie video-streamu może paradoksalnie zwiększyć ich wpływ na środowisko, bo realizacja działania online wiąże się z wykorzystaniem sprzętu, łącza internetowego oraz zużyciem prądu. W obu przypadkach promocja wydarzeń odbywa się głównie w przestrzeni internetu, co może ograniczyć produkcję reklamy wielkoformatowej oraz innych druków towarzyszących wydarzeniom.

Wśród największych wyzwań twórców kultury online warto wymienić problemy z cielesnym i wielozmysłowym odbiorem kultury, trudności z współprzeżywaniem emocji, których dostarcza kultura oraz pominięcie istotnych ogniw łańcucha tworzenia i dystrybucji kultury, np. miejsc kultury (kina, kluby muzyczne, teatr). Sprostanie tym wyzwaniom prawdopodobnie wyznaczy kierunek rozwoju całego sektora.

Organizacja wydarzeń – myśl strategicznie

Warto uświadomić sobie, iż pandemia i związane z nią obostrzenia mogą być elementem naszego życia społecznego przez długi czas, a regulacje mogą powracać sezonowo. Czekanie na „powrót do normalności” może w praktyce oznaczać bezterminowe zawieszenie działalności organizacji. Potraktuj aktualną sytuację jako punkt wyjścia do refleksji nad misją swojej organizacji, celami strategicznymi i wartościami, które reprezentujesz. Zastanów się, jakie filary działalności są dla ciebie najważniejsze i wokół nich planuj dalszą aktywność. Z kolei przerwanie ciągłości projektowej może stanowić impuls do zmiany przyzwyczajeń związanych z planowaniem działań.

Wskazówki:

 • Planuj wydarzenia w krótszej perspektywie czasowej, każdorazowo uwzględniając kilka scenariuszy: od rozwiązań offline, przez działania hybrydowe, aż po działania całkowicie online. Pamiętaj, iż każdy ze scenariuszy może wiązać się z inną strukturą kosztów projektu. Realistycznie planuj wydarzenia i działania dopasowane do swoich możliwości kadrowych i finansowych.
 • Pamiętaj, iż nie działasz w próżni – szukaj gotowych rozwiązań technologicznych lub logistycznych wdrożonych przez inne organizacje. Sieciuj się i konsultuj pomysły. Bądź aktywny/-a – bierz udział w spotkaniach i dyskusjach branżowych online, przyglądaj się rozwiązaniom spoza sektora kultury. Jak do kwestii działań online podeszła np. branża sportowa? Inspiracji mogą dostarczyć także targi, giełdy pomysłów, czy portale informacyjne.
 • Nastaw się na eksperyment oraz każdorazowo testuj swoje pomysły, by móc uczyć się na błędach. Pamiętaj, że problemy techniczne mogą zakłócić odbiór nawet najwybitniejszego dzieła, a więc priorytetowo potraktuj próby techniczne.
 • Przyjrzyj się potencjałowi swojego zespołu. Motywuj pracowników do uczenia się i wchodzenia w nowe role, zachęcaj do podejmowania inicjatyw. Pamiętaj, iż czas poświęcony na szkolenia to także czas pracy. Dbaj o zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie współpracowników, co może być utrudnione przez brak bezpośredniego kontaktu, czy stres związany z destabilizacją organizacji.

Praca z budżetem i nowe narzędzia finansowania

Zmiany funkcjonowania organizacji zazwyczaj wymagają przemyślenia budżetów projektów oraz organizacji jako całości. Przeanalizuj roczny budżet organizacji i strukturę kosztów. Być może konieczne będą inwestycje związane z oprogramowaniem, sprzętem, lub szkoleniami pracowników. Szukaj oszczędności w związku z wydatkami takimi jak podróże i zakwaterowanie artystów, wynajem przestrzeni, czy np. druki materiałów promocyjnych (z racji na ich utrudnioną dystrybucję).

Wskazówki:

 • Jeśli realizujesz projekt posiadający finansowanie z dotacji, konsultuj każdą zmianę w zakresie realizacji projektu z grantodawcą. Korzystając ze środków publicznych wiążę cię odpowiednia umowa o realizację zadania publicznego. Zadbaj o to, aby wszelkie zmiany związane z przeniesieniem wydarzenia do sieci lub zmianą terminu realizacji zadania uwzględnić w aneksach do umowy lub w załącznikach. W ten sposób uchronisz się od ryzyka zwracania dotacji. Aktualizacja budżetów powinna być racjonalna i uwzględniać różne scenariusze realizacji wydarzenia (online/offline/hybryda).
 • Pamiętaj, że organizacja wydarzenia kulturalnego w sieci wiąże się również z nakładem pracy wielu osób, z którymi podmiot odpowiedzialny za produkcję zawierać będzie szereg umów cywilnoprawnych. Takimi umowami będą umowy o dzieło, zlecenie, licencyjne, sponsoringowe. Ustawodawca nie nakazuje, aby umowy te były zawierane w formie pisemnej, dlatego możesz je zawierać za pośrednictwem internetu. Są jednak wyjątki: umowy, w których przenoszone są majątkowe prawa autorskie oraz umowa licencji na wyłączność muszą mieć formę pisemną. Kiedy dokonujesz ustaleń umownych w wiadomościach mailowych, każdorazowo wymagaj ich potwierdzenia w wiadomości zwrotnej. Dobrą i przejrzystą praktyką jest również wzajemne wysyłanie sobie skanów/zdjęć podpisanej umowy.
 • Aktywnie szukaj nowych źródeł finansowania i programów pomocowych, w tym funduszy dedykowanym wyłącznie działaniom w sieci (przykłady: Kultura online MKiDN, Kultura na wynos Miasta Poznań, stypendia twórcze).
 • Śledź kalendarze grantowe dla organizacji pozarządowych: Konkursy dla NGO, Fundusze NGO, a także wymieniaj się wiedzą w dedykowanych grupach, np. KULTURA, SZTUKA, DZIEDZICTWO: konkursy dla NGO i innych.
 • Czas pandemii utrudnia, ale nie uniemożliwia współpracy ze sponsorami prywatnymi. Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej i zaburzonego procesu planowania strategicznego, wiele firm wciąż deklaruje chęć wspierania sektora kultury. Warto poszukiwać sponsorów oraz partnerów wydarzeń, którzy poza wsparciem finansowym mogą zaproponować organizacjom np. wsparcie techniczne, logistyczne, obsługę informatyczną, czy usługi szkoleniowe. Nawiązując współpracę sponsorską, pamiętaj o konieczności zawarcia umowy sponsorskiej, w której zawrzesz szczegóły wzajemnych świadczeń. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.
 • Walcz z mitem, iż treści kultury w Internecie powinny być darmowe. Kreowanie wydarzeń w sieci otwiera nowe pole monetyzacji działalności kulturalnej. Wydarzenia można biletować poprzez wdrożenie własnego systemu płatności na stronie www, lub za drobną prowizją – dzięki istniejącym platformom, np. ebilet.pl, bilety24.pl. Pamiętaj jednak, że w momencie kiedy twoje wydarzenie staje się biletowane, jego widzowie stają się jednocześnie konsumentami, z czym wiążą się dla nich dodatkowe przywileje – na przykład możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni (zwrot biletu). Przychód z biletów powinien być odpowiednio zaksięgowany i w przypadku organizacji pozarządowych stanowić będzie tzw. odpłatną działalność pożytku publicznego, co oznacza, że musi zrównać się z kosztami organizacji wydarzenia. W innym wypadku dochód może wymagać zarejestrowanej działalności gospodarczej.
 • Inną formą pobierania opłat od uczestników może być także cyfrowy abonament – wzorem platform streamingowych, lub zaproszenie odbiorców do dobrowolnych mini wpłat indywidualnych, np. za pośrednictwem platformy PayPal. Opcję odpłatności wydarzeń online wprowadziły także popularne platformy społecznościowe: Facebook, Youtube oraz Vimeo.
 • Z racji na wspólnowtotwórczy charakter, kultura online doskonale wpisuje się w społecznościowy model finansowania, czyli crowdfunding. Kampanie crowdfundingowowe są także narzędziem promocyjnym oraz gwarantują wpłacającym dostęp do unikalnych treści, czy nagród rzeczowych. Popularność zyskują platformy dedykowane długofalowym projektom: Wspieram Kulturę, Polak Potrafi, a także portale zorientowane na wspieranie artystów: Patronite oraz Patreon. W przypadku doraźnych potrzeb, można zastosować formę zrzutki.
 • Świat kultury online otwiera nowe możliwości w zakresie działalności e-commerce, czyli sprzedaży dóbr i usług w sieci. Stworzenie sklepu internetowego wiąże się z inwestycją czasu i środków finansowych, ale przy sprawnej promocji może pozwolić osiągnąć zyski w dłuższej perspektywie. Jeśli posiadasz stronę www na platformie Wordpress, możesz skorzystać z wielu wtyczek, w tym również tych darmowych, jak na przykład WooCommerce. Inne płatne narzędzia pozwalające tworzyć sklepy online to np. Shopify lub Shoplo.

Kultura online a kwestie prawne

Zasady dystrybucji treści audiowizualnych reguluje prawo autorskie. Organizując wydarzenie w sieci, zwróć uwagę czy korzystasz z utworów innych artystów – w takim wypadku konieczne będzie pozyskanie odpowiedniej licencji. W określonych przypadkach jest to zbędne, o ile posłużysz się tzw. prawem cytatu. Z kolei kiedy publikujesz online własny utwór lub udostępniasz go w ramach organizowanego w sieci wydarzenia, to ty udzielasz licencji innym podmiotom. Stąd też warto przyjrzeć się najpowszechniejszym rodzajom umów licencyjnych:

Licencja niewyłączna

W przypadku tej umowy udzielający licencji może udostępnić swój utwór do korzystania wielu podmiotom jednocześnie i zawierać kolejne umowy licencyjne. Tego typu umowa nie musi mieć formy pisemnej. Jednak każdorazowo strony muszą ustalić, czy licencja ma charakter wyłączny czy niewyłączny.

Licencja wyłączna

W czasie obowiązywania tej umowy licencjobiorca będzie jedynym podmiotem uprawnionym do korzystania z utworu, a licencjodawca nie będzie mógł zawierać innych umów licencyjnych na swój utwór. Umowa ta musi być zawarta w formie pisemnej.

Sublicencja

Jest to licencja zawierana z podmiotem, który aktualnie dysponuje ważną licencją na dany utwór (np. festiwalem filmowym) i posiada zgodę pierwotnego licencjodawcy na udzielanie dalszych licencji.

System licencji Creative Commons

W tym systemie licencji właściciel praw autorskich upoważnia użytkowników jego utworu do swobodnego korzystania z niego, jednak pod pewnymi, zmiennymi zastrzeżonymi warunkami. Pamiętaj, że wykorzystując ten typ licencji masz obowiązek informacyjny co do podania autora i źródła utworu oraz wykorzystywanego typu licencji. Przy czym licencja Creative Commons (CC) może składać się z różnych, zmiennych warunków, opatrzonych literowymi symbolami:

 • uznanie autora (CC-BY) – ten typ licencji CC umożliwia swobodne korzystanie z utworu (kopiowanie, zmienianie, przetwarzanie, rozpowszechnianie) pod warunkiem podpisania autora utworu pierwotnego;
 • na tych samych warunkach (CC-SA) – możesz swobodnie korzystać z utworu oraz go przerabiać, ale tylko jeśli udostępnisz dalej utwór lub jego opracowanie na takiej samej licencji;
 • zakaz tworzenia utworów zależnych (CC-ND) – ten rodzaj licencji pozwala na korzystanie z utworu, jednakże zabrania tworzenia z jego wykorzystaniem tzw. utworów zależnych tj. przekształcania, remiskowania lub kompilowania tego utworu w inne dzieło. Innymi słowy, wykorzystywany utwór musi pozostać w niezmienionej formie.
 • cele niekomercyjne (CC-NC) – możesz wtedy korzystać z utworu, kopiować go i rozpowszechniać, ale pod warunkiem, że robisz to w celach niekomercyjnych, czyli nie uzyskujesz dochodu w związku z użyciem utworu;

Więcej o rodzajach licencji przeczytasz na stronie Creative Commons Polska. Różne aspekty prawne kultury w sieci zawiera także portal Legalna Kultura. Zobacz także Prawo autorskie a kultura w Internecie | Webinarium NCK.

Kim są odbiorcy wydarzeń kulturalnych w sieci?

Przeniesienie aktywności do sieci wiąże się z koniecznością rozpoznania nowych odbiorców i odbiorczyń działań w kulturze. Aby poznać potrzeby dawnych odbiorców twojej oferty kulturalnej, rozważ przeprowadzenie badania publiczności. Może ono przyjąć formę jakościową (wywiady, fokusy, sonda) i/lub ilościową – w formie ankiety. Badanie powinno spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy odbiorcy zaakceptują proponowane rozwiązania online i będą gotowi z nich skorzystać, a także co mogłoby im w tym przeszkodzić (bariery dostępu).

Wskazówki:

 • Pomocnym narzędziem może być także stworzenie kilku profili (person) potencjalnych odbiorców kultury online, których znasz jako odbiorców swoich działań offline. Przykładowo „młody wielbiciel koncertów i festiwali, dla którego istotny jest aspekt towarzyski, aktywny w mediach społecznościowych” lub „koneser w średnim wieku, który pojawia się na nielicznych wydarzeniach z udziałem wybranych artystów” – zastanów się, jak dane osoby mogą odnaleźć się w środowisku sieciowym?
 • Nieprawdą jest stwierdzenie, iż w odbiorze kultury online dominują głównie osoby młode, obeznane ze światem nowych technologii, które uprzednio korzystały lub współtworzyły kulturę w sieci. Warto nie ograniczać swej oferty wyłącznie do ludzi młodych, lub w ogóle do kategorii wiekowych. Koncentruj się na nawykach i zainteresowaniach odbiorców.
 • Świadomie korzystaj z możliwości, które generuje internet. Sprawna promocja wydarzenia może znacząco poszerzyć naszą grupę docelową, o ile w dalszym ciągu precyzyjnie określisz kim mogą być twoi odbiorcy. Celuj raczej w „pasjonatów teatru niezależnego z innych miast” niż „internautów z całej Europy”. W projektach międzynarodowych uwzględniaj różnice czasu w poszczególnych miejscach na świecie.
 • Organizując wydarzenia pamiętaj, aby każdorazowo realistycznie zakładać, do jak dużej grupy docelowej chcemy dotrzeć, by po zakończeniu działania móc wymiernie zweryfikować swoje cele i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Po każdym wydarzeniu twórz możliwość wyrażenia opinii przez jego uczestników.
 • Projektując wydarzenia w sieci wyobrażaj sobie sposób odbioru wydarzenia, by móc poprawić jego komfort oraz jakość odbioru treści. Czy zakładasz, że odbiorcy będą w domu, czy w np. podróży? Na jakim typie urządzenia mogą korzystać z naszej oferty (smartfon, laptop, telewizor, okulary VR)? Czy będą brali udział raczej w pojedynkę, czy np. z udziałem rodziny?
 • Media społecznościowe bezpowrotnie zmieniły sposób w jaki korzystamy z sieci. Nie jesteśmy już biernymi widzami lub czytelnikami treści – aktualnie dominuje nastawienie na interakcje użytkowników oraz budowanie relacji z danym medium. Podobne podejście sprawdza się w przypadku utrzymywania kontaktu z publicznością wydarzeń online, która jest skora do komentowania, wchodzenia z dialog, by móc tym samym zrekompensować brak towarzyskiego aspektu brania udziału w kulturze.
 • Kultura online sprawia, iż w sposób precyzyjny możesz obserwować ruch i aktywność jej użytkowników. Przykładowo: ile czasu średnio oglądają dany film, kiedy wyłączają dany utwór muzyczny. Analiza tych danych może pozwolić wyciągnąć wnioski dotyczące preferencji publiczności, by w przyszłości projektować wydarzenia lub doświadczenia bliższe ich oczekiwaniom.
 • Pamiętaj, że udział w kulturze online nigdy nie jest anonimowy, gdyż każdy odbiorca zostawia swój cyfrowy ślad. Tworząc systemy logowania lub newslettery gromadzisz dane osobowe. Dbaj o ochronę danych osobowych swojej publiczności stosując się do przepisów RODO. W tym kontekście szczególnie ważny jest obowiązek informacyjny wobec twoich odbiorców na temat celu gromadzenia i przetwarzania ich danych osobowych oraz jasne sformułowanie możliwości wycofania zgody na ich przetwarzanie. Przeczytaj poradnik o ochronie danych osobowych.
 • Największym wyzwaniem twórców kultury online jest aktywizacja publiczności nieobeznanej z nowymi technologiami lub pozbawionymi dostępu do niej, czyli zapobieganie cyfrowemu wykluczeniu. Warto rozważyć darmowe szkolenia dla odbiorców, mapować obszary wykluczenia i próbować im przeciwdziałać, zwłaszcza w porozumieniu z podmiotami, które posiadają tego typu obszary w swojej działalności statutowej. Więcej o cyfrowej dostępności przeczytasz w rozdziale Edukacja kulturowa a dostępność.

Strategie komunikacyjne – w stronę wirtualnej wspólnoty

Zmiana sposobu organizacji i odbioru wydarzeń wymaga także nowego typu strategii komunikacyjnej. Przy okazji przeniesienia planowanego wcześniej wydarzenia do sieci warto zastanowić się nad całościowym schematem komunikacji organizacji. Kim jesteśmy i jaka jest nasza misja? Jakim językiem komunikujemy się z naszymi odbiorcami? Czy nasza komunikacja jest skuteczna? Jak mogą komunikować się z nami nasi odbiorcy? Czy jest także pole na komunikację naszych odbiorców bez naszego udziału?

Wskazówki:

 • W przypadku organizacji wydarzeń w sieci znacznie istotniejsza niż dotychczas wydaje się wiarygodność organizacji. Wykorzystaj czas pandemii na uporządkowanie informacji o swojej organizacji, uwzględniając stronę www jako wizytówkę organizacji, a także poprawiając swoją widoczność w branżowych bazach wiedzy oraz np. na Wikipedii.
 • Naturalnym kierunkiem promocji wydarzeń wydaje się być świat wirtualny, gdyż intuicyjnie zakładamy, że to tam będą nasi odbiorcy. Nie zapominaj jednak o skuteczności działań w przestrzeni miejskiej, szczególnie organizując wydarzenia o charakterze lokalnym.
 • Większość odbiorców kultury online podejmuje decyzje o udziale w wydarzeniach spontanicznie, gdyż udział w nich nie wiąże się z dodatkową inwestycją czasową taką jak np. dojazd do miejsca wydarzenia. W związku z tym, planuj nieco krótsze, a bardziej intensywne kampanie promocyjne, a także pozwalaj uczestnikom kupować bilety na wydarzenie dosłownie w ostatniej chwili.
 • W związku z nadprodukcją treści w sieci twórz strategie komunikacyjne polegające na budowaniu trwałych relacji z odbiorcami wydarzeń. Warto robić to z jednej strony w oparciu o tożsamość organizacji, np. pokazując „aspekt ludzki” organizatorów wydarzeń, a z drugiej – koncentrując się na procesie powstawania wydarzenia, ukazując je także „od kuchni” na każdym etapie przygotowań. Może to prowadzić do produkcji przystępnych, czy też life-style’owych treści, które doskonale sprawdzą się w mediach społecznościowych.
 • Uczestniczenie w kulturze online zdaje się znacznie słabiej realizować potrzebę przynależności, dlatego warto w sposób bezpośredni komunikować wartości, które wyznaje nasza organizacja, a także zabierać głos w istotnych dyskusjach społecznych toczących się sieci, co może wpłynąć na wzrost poczucia identyfikacji naszych odbiorców.
 • Istotnym aspektem komunikacji w sieci jest także jej wielokierunkowość, czyli nastawienie na interaktywność, a także możliwość komunikacji odbiorców bez twojego udziału. W ostatnim czasie popularność zyskują grupy społeczności budowane wokół projektów, lub organizacji, które mogą działać także po zakończeniu danego projektu. Tymczasową społeczność możesz także tworzyć wokół hasztagów odnoszących się do danego wydarzenia. Przykłady: OFF MINE, grupa przyjaciół klubu Schron, lub AleKiniaki.
 • Eksploruj także media społecznościowe, których do tej pory nie używałeś/-łaś, ale przed produkcją treści przetestuj je z perspektywy użytkownika, aby poznać ich logikę. Poza Facebookiem i Instagramem, sprawdź np. także TikToka, z którego chętniej korzysta dzisiejsza młodzież.
 • Pamiętaj, iż media społecznościowe to nie wszystko. Istnieje realne ryzyko pominięcia potencjalnych odbiorców. Szczególnie problematyczne i wadliwe wydają się w ostatnim czasie największe portale społecznościowe, których algorytmy wymagają coraz to większych nakładów finansowych, by móc uzyskać podobne wyniki kampanii promocyjnych, dlatego zawsze planuj promocję wielotorowo.
 • Więcej narzędzi do realizacji działań z zakresu marketingu i PR znajdziesz w dziale Narzędzia.

O projekcie

Masz pytania dotyczące nowych technologii? Potrzebujesz wsparcia lub konsultacji? Chcesz żebyśmy wskazali Ci z kim najlepiej współpracować?
NAPISZ DO NAS!
Idea i produkcja:
Paweł Gogołek
Redakcja:
Emilia Mazik
Współredakcja:
Paweł Gogołek
Koordynacja:
Zuzanna Głowacka
Inicjatywa:
Marcin Kostaszuk
Wydawca:
Fundacja Fast Forward
Współpraca merytoryczna:
Zuzanna Głowacka
Autorka warsztatu wydobywczego i rozdziału „Organizacja wydarzeń online”:
Emilia Mazik
Uczestnicy warsztatów:
Marianna Piskorz, Izabela Rekowska, Aleksandra Sudolska, Radosław Tomasik
Autor warsztatu wydobywczego i rozdziału „Edukacja kulturowa w sieci”:
Bartek Lis
Uczestnicy warsztatów:
Ewelina Banaszek, Dominika Dopierała, Piotr Maciantowicz, Joanna Pańczak, Joanna Żygowska
Autorka warsztatu wydobywczego i rozdziału „Artysta w sieci”:
Agata Wittchen-Barełkowska
Uczestnicy warsztatów i konsultanci:
Łukasz Gajdek, Daga Gregorowicz, Hubert Grupa, Piotr Grzywacz, Ewa Kaczmarek, Bartek Wąsik
Autorzy warsztatu wydobywczego i rozdziału „Narzędzia”:
Katarzyna Chajbos, Jakub Walczyk
Uczestnicy warsztatów:
Zuzanna Głowacka, Marta Górecka-Szymkowiak, Paweł Panfil, Bartosz Stanisławiak, Mikołaj Szymkowiak
Autorzy rozdziału „Dobre praktyki”:
Katarzyna Chajbos, Bartek Lis, Emilia Mazik, Jakub Walczyk, Agata Wittchen-Barełkowska
Konsultacja w zakresie narzędzi komunikacyjnych:
Joanna Stefaniak
Konsultacja prawna:
Witold Kobyłka
Projekt graficzny i realizacja:
ROOM33 studio
Projekt zrealizowany w ramach Spring Break Showcase Festival & Conference 2020
Projekt finansowany ze środków Miasta Poznania

Seria zeszytów

Atlas dla kultury

Podoba Ci się nasza inicjatywa? Zapoznaj się także z publikacją poświęconą dostępności w kulturze.

Seria wydawnicza „Atlas dla Kultury” stanowi zbiór podstawowej wiedzy i wskazówek przydatnych podczas planowania i realizacji wydarzeń takich jak: spektakle, performanse, wystawy, pokazy filmowe, festiwale literackie, koncerty, warsztaty itp.

atlasdlakulury.pl
Dostępność
w kulturze
atlasdlakulury.pl
Teatr
i opera
atlasdlakulury.pl
Biblioteki
i festiwale literackie
atlasdlakulury.pl
Kino
atlasdlakulury.pl
Galerie
i muzea
atlasdlakulury.pl
Wydarzenia
muzyczne
atlasdlakulury.pl
Domy kultury
i organizacje pozarządowe